Locate Inside

הטמעת המימד המרחבי בבסיס הנתונים

Locate שואפת להטמיע את המימד המרחבי/גיאוגרפי בתהליכי קבלת החלטות עסקיות. אופי ההטמעה מותאם ליכולותיו ומטרותיו של הארגון. 

התהליך מתבסס על אבחון הצרכים ואפיון הפתרון שיכלול אחד או יותר מערוצי ההטמעה הבאים: