Locate Insights

הטמעת המימד המרחבי בתהליכי קבלת ההחלטות

תמיכה בתהליכי קבלת החלטות עסקיות, על ידי הפקת תובנות מבוססות מיקום.

בחינת הקשרים בין הביצועים העסקיים למשתנים הסביבתיים ויצירת ידע מבוסס נתונים.  בעזרת כלי GIS ומתודולוגיה סטטיסטית ניתן לכמת, למדוד וליצור מודל חיזוי מבוסס מיקום, הנותן מענה למגוון שאלות עסקיות: